JURIDISCHE BEPALINGEN

Welkom op de website van McCain!

(gewijzigd op 9/05/2014)

We hebben onze websites ontworpen om het voor u zo nuttig, informatief en boeiend mogelijk te maken. We hopen dat we daarin geslaagd zijn — en we hopen dat u ons laat weten hoe we ze nog kunnen verbeteren.

In ruil vragen we u om de onderstaande voorwaarden na te leven. Gelieve ze zorgvuldig te lezen, want het gebruik van onze websites impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt. Gelieve onze websites niet te gebruiken als u niet met deze algemene voorwaarden instemt.

 BEDANKT VOOR UW BEZOEK!

Copyright ©2012 McCain Foods Limited. Alle rechten voorbehouden.

 

Beperkte licentie 

Tenzij  hieronder uitdrukkelijk anders vermeld, stemt u ermee in om geen materiaal van www.mccain.com of een andere website van McCain te hergebruiken.

 

U stemt er meer bepaald mee in om niets te kopiëren, te verspreiden, opnieuw te publiceren, op te laden, op het internet te zetten of door te sturen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De enige uitzonderingen zijn:

 

Als bezoeker van de website kent McCain u een beperkte licentie toe om de onderliggende HTML-tekst, geluidsfragmenten, filmpjes en andere content die voor u beschikbaar is op onze websites uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden op uw computer weer te geven, af te drukken, te downloaden en te gebruiken, op voorwaarde dat:

 1. U deze content niet wijzigt of foutief voorstelt.
 2. U de bijbehorende auteursrechtenverklaring, het handelsmerk of andere eigendomsverklaringen en deze beperkte licentie bij elke kopie van deze inhoud voegt en toont, en ze niet verwijdert of wijzigt.

 

U mag de content van de website niet verspreiden, publiceren, doorsturen, hergebruiken, op het internet opnieuw publiceren of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden inclusief, maar niet beperkt tot, de tekst, geluidsfragmenten, filmpjes en andere content die voor u beschikbaar is op onze websites.

 

De software en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten blijven ons volledig en integraal eigendom. U mag het materiaal niet  opnieuw verspreiden of verkopen - of onderwerpen aan reverse-engineering, decompilatie of het op een andere manier converteren in een vorm die kan gebruikt worden. De normale uitzonderingen op de reproductie en herverspreiding van content die voor publicatie is vrijgegeven aan de media zijn van toepassing.

 

U stemt ermee in dat u de McCain-content niet zult gebruiken op een manier die aangeeft dat er een associatie, lidmaatschap of goedkeuring tussen u en uw producten en die van McCain bestaat. Het is specifiek verboden om frames te creëren rond een deel van onze websites of andere technieken te gebruiken die de visuele presentatie van onze websites wijzigen.

 

Er worden geen rechten verleend met betrekking tot de handelsmerken van McCain. Elk niet-toegelaten gebruik van de handelsmerken van McCain is strikt verboden. We zullen onze rechten actief afdwingen.   

 

 

Verboden gebruik

Geen enkel ander gebruik is toegelaten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van McCain is het volgende bijvoorbeeld verboden en mag u ook anderen niet - direct of indirect- toelaten om dit te doen: 

 1. Uit een kopie van de content van onze websites de auteursrechten- of andere eigendomsvermeldingen in de content van onze websites verwijderen.
 2. De content van onze websites op welke wijze ook verkopen, wijzigen of trachten te wijzigen, of content van onze websites reproduceren of publiek weergeven, uitvoeren of verspreiden of er op een andere manier toegang toe verlenen of hem gebruiken voor publiek, commercieel of niet-educatief of niet-persoonlijk gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik om te adverteren of zakelijke overeenkomsten te verkrijgen, of gebruik van de content op een andere website.  
 3. Content van onze websites naar een andere persoon doorsturen.
 4. Tenzij dit uitdrukkelijk is toegelaten in de hoger beschreven beperkte licentie, de HTML- of andere computersoftware die beschikbaar is op onze websites afdrukken of kopiëren.
 5. Onze websites gebruiken op een manier die onze sites of diensten, systeemresources, accounts, servers, netwerken, aangesloten of gekoppelde sites die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via onze websites beschadigt, uitschakelt, overbelast, verzwakt, de veiligheid ervan aantast of de werking ervan negatief beïnvloedt, of ze op een ander manier aantast (inclusief zonder beperking het opladen, op het internet zetten of op een andere manier naar onze sites overdragen van computervirussen, Trojaanse paarden, wormen of andere bestanden of computerprogramma's die mogelijk schadelijk, storend of vernietigend zijn, of die de infrastructuur van onze websites onredelijk of onevenredig zwaar belasten; of een robot, spider of een ander automatisch programma of apparaat of manueel proces gebruiken om informatie van onze websites of de content op onze websites geheel of gedeeltelijk te monitoren, te kopiëren, samen te vatten of op een andere manier over te nemen).  
 6. De account, het wachtwoord of andere informatie van iemand anders in verband met onze websites gebruiken of trachten te gebruiken; een valse identiteit creëren of gebruiken op onze websites, of een persoon of entiteit imiteren, of uw verbondenheid met een persoon of entiteit op een andere manier foutief voorstellen; trachten om niet-toegelaten toegang te verkrijgen tot onze websites; of onvolledige, valse of onnauwkeurige informatie naar onze websites of McCain sturen.
 7. Het gebruik of het genot van onze websites, of aangesloten of gekoppelde websites of diensten ervan door een andere persoon onderbreken of verstoren.
 8. De content die op onze websites is gepubliceerd verwijderen of herzien.

 

 

Naleving van de wet

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de acties en communicaties die worden ondernomen of doorgegeven tijdens uw gebruik van de content op onze websites en dat u alle wetten zult naleven die van toepassing zijn of kunnen zijn op uw gebruik van activiteiten of content op onze websites of met betrekking tot de content op onze websites. McCain zal gebeurtenissen waarbij dergelijke wetten kunnen worden overtreden onderzoeken en kan een beroep doen op of samenwerken met wetshandhavingsautoriteiten bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke inbreuken betrokken zijn. McCain behoudt zich het recht voor om te allen tijde elke informatie met betrekking tot uw gebruik van de content op onze websites te onthullen als dat nodig is om aan een verzoek van een wettelijke, regulerings- of overheidsinstantie te voldoen.

 

 

Bijkomende gebruiksvoorwaarden  

Bepaalde zones van onze websites kunnen onderworpen zijn aan bijkomende gebruiksvoorwaarden (inclusief voorwaarden die gelden voor specifieke promoties, wedstrijden of andere programma's op onze sites) (de 'Bijkomende gebruiksvoorwaarden'). U stemt ermee in dat het gebruik van deze zones, of een gedeelte ervan, impliceert dat u gebonden bent aan de Bijkomende gebruiksvoorwaarden die voor dergelijke zones gelden. Deze Gebruikersovereenkomst vormt, samen met de Bijkomende gebruiksvoorwaarden, de volledige overeenkomst tussen u en McCain met betrekking tot dit onderwerp en heeft voorrang op alle communicaties, verklaringen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en McCain of zijn verbonden ondernemingen met betrekking tot dit onderwerp. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruikersovereenkomst en de Bijkomende gebruiksvoorwaarden, heeft deze Gebruikersovereenkomst voorrang.

 

 

Rechtsgebied en toepasselijk recht

Tenzij anders vermeld worden de materialen op onze websites weergegeven om informatie te verstrekken over McCain en zijn producten.

 

De informatie over de producten en diensten van McCain is globaal toepasselijk in de hele wereld, maar het is mogelijk dat specifieke informatie niet toepasselijk is in uw land. De verpakking kan verschillen naargelang van de lokale wetgeving en voorkeuren. Niet alle producten worden in alle regio's aangeboden. Raadpleeg de lokale handelaars om te weten welke producten en verpakkingen in uw land beschikbaar zijn. McCain beweert niet dat de materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen dan Canada. 

 

McCain controleert en gebruikt zijn websites vanuit het Global Technology Centre van de onderneming in Florenceville, New Brunswick, Canada. Als u onze websites gebruikt in plaatsen buiten Canada, dient u de wetten in uw rechtsgebied na te leven.

 

Als er geschillen tussen ons zouden ontstaan over uw gebruik van onze websites of deze Algemene voorwaarden, zullen deze geschillen worden opgelost volgens de Belgische Wetgeving die  van toepassing is, zonder uitvoering te geven aan enigerlei richtlijn inzake strijdige wetgeving. Dergelijke geschillen moeten worden voorgelegd aan de rechtbank van Antwerpen en u onderwerpt zich hierbij aan de uitsluitende rechtsbevoegdheid van deze rechtbank. Als een bepaling in deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden ook niet-afdwingbaar zou zijn, zal die bepaling worden geacht van deze overeenkomst afsplitsbaar te zijn en zal ze geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

 

 

 

Geen garanties

Hoewel we al het mogelijke doen om u de meest recente en nauwkeurige informatie ter beschikking te stellen, garanderen we niet dat alle informatie op onze websites foutloos of volledig is. McCain geeft geen garanties inzake de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van beweringen, verklaringen of informatie op onze websites. McCain legt ook geen verklaringen af over de geschiktheid van de informatie op onze websites voor om het even welke doeleinden.

 

ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN, MATERIALEN, DIENSTEN EN ADVIEZEN DIE ONZE WEBSITES BEVATTEN OF TER BESCHIKKING STELLEN, INCLUSIEF ALLE TEKSTEN, GRAFISCHE ELEMENTEN, LINKS, ANIMATIES, JAVA SCRIPT, COOKIES, PRODUCTEN EN MATERIALEN WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD "AS IS" ZONDER ENIGE, UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN. MCCAIN GARANDEERT EVENMIN DAT ONZE WEBSITES FOUTLOOS ZULLEN WERKEN OF DAT ONZE WEBSITES EN HUN SERVERS VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN.

 

Zonder het voorgaande te beperken, zijn er geen garanties dat:

 1. Het materiaal een bepaald niveau van verkoopbaarheid heeft of geschikt is voor een bepaald doel.
 2. De functionele elementen in de materialen ononderbroken of foutloos werken.
 3. Defecten zullen worden hersteld.
 4. Onze websites of de servers die ze ter beschikking stellen geen virussen of andere schadelijke elementen bevatten.
 5. Het correct volgen van instructies, richtlijnen of recepten in de materialen tot een succesvol resultaat of afloop zal leiden. (Onze recepten zijn volgens ons erg goed, maar we hebben geen controle over de omstandigheden in uw keuken of gezin.).

 

Naast het bovenstaande staat u (en niet McCain) in voor de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, herstellingen of correcties die het gevolg zijn van uw gebruik van de websites van McCain.

 

 

Disclaimer: Gekoppelde sites

Soms geven we vanop onze websites toegang tot andere wereldwijde websites. McCain is niet aansprakelijk voor de content of producten of diensten die beschikbaar zijn op deze sites. We leggen geen verklaringen af met betrekking tot de content of de nauwkeurigheid van de materialen op deze sites. Als u een koppeling aanbrengt naar deze sites, doet u dit op eigen risico en zonder toestemming van McCain. Controleer het URL-adres (Uniform Resource Locator) in uw webbrowser om na te gaan of u zich nog op een website van McCain bevindt, of naar een andere website bent overgegaan.

 

We beweren niet dat McCain wettelijk het recht heeft om een handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtensymbool te gebruiken dat wordt weergegeven in of toegankelijk is via de links, of dat een gekoppelde website het recht heeft om een handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtensymbool van McCain te gebruiken. U stemt ermee in dat u vanop een website niet direct zult doorverwijzen of linken naar content op onze websites zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van McCain. McCain behoudt zich het recht voor om links van externe websites naar onze websites uit te schakelen. 

 

We kunnen gebruikers van onze website soms toegang geven tot bepaalde gespecialiseerde content en interactieve diensten die u toelaten om informatie, materialen en bepaalde software tools weer te geven of te publiceren die voor diverse doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals het afspelen van muziek die onze website beschikbaar stelt, in contact komen met andere gebruikers van de website of content creëren. Deze diensten en software, de informatie en materialen die via de website ter beschikking worden gesteld en alle software die wordt gebruikt om de site beschikbaar te stellen, zijn en blijven eigendom van McCain, zijn filialen en hun licentiegevers en leveranciers en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en/of andere eigendomsrechten en wetten. 

 

 

Aansprakelijkheidsbeperking

McCain, zijn bestuurders, managers, medewerkers of werknemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, inclusief speciale, indirecte, gevolgschade, morele schade of als schadevergoeding opgelegde boetes die voortvloeien uit of ontstaan in verband met het gebruik of het uitvoeren van informatie die beschikbaar is op onze websites, ongeacht of deze het gevolg is van een contractuele handeling of onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of andere daden.

 

Dit omvat (maar is niet beperkt tot) schade of letsel veroorzaakt door:

 1. Gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van de websites.
 2. Gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van een site die u bezoekt via een hyperlink op onze websites.
 3. Storing van de prestaties
 4. Gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van content die werd gecreëerd door een gebruiker van onze website.
 5. Fout.
 6. Weglating.
 7. Onderbreking.  
 8. Defect.
 9. Vertraging in de werking of het doorsturen.
 10. Computervirus.
 11. Defect in de communicatielijnen. 
   

 

Vergeet niet dat we niet aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard ook inclusief:

1)     Schadevergoedingen met als doel iemand direct voor een verlies of letsel te vergoeden.

Winstderving

2)     Schade die redelijkerwijze kan worden verwacht van een verlies of letsel (juridisch,"gevolgschade").

3)     Overige schade en kosten die direct voortvloeien uit een verlies of letsel ( juridisch ,’’incidentele schade").

We zijn zelfs niet aansprakelijk als we nalatig zijn geweest of als onze bevoegde vertegenwoordiger op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade - of beide.

 

  

Inzendingen

McCain aanvaardt of houdt geen rekening met creatieve ideeën, suggesties of materialen waarvoor niet specifiek werd verzocht. We verzoeken u bijgevolg om ons dergelijke materialen niet toe te sturen. Als u, ondanks dit verzoek, toch materiaal naar ons verstuurt, dan geldt het volgende:

 • Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, grafische elementen of andere informatie die u aan McCain bezorgt via onze websites (behalve de informatie die we beschermen onder ons privacybeleid) worden en blijven ons eigendom, zelfs als deze overeenkomst later wordt beëindigd.

 

Dit betekent dat...

 1. We dergelijke inzendingen niet vertrouwelijk moeten behandelen.
 2. We niet vervolgd kunnen worden voor het gebruik van ideeën die u instuurt (inclusief, maar niet beperkt tot, product- of reclame-ideeën).
 3. We deze inzendingen, of gelijkaardige elementen, voor elk doel mogen gebruiken zonder u of iemand anders voor de inzending te betalen.
 4. We exclusief eigenaar zullen zijn van alle huidige en toekomstige rechten op inzendingen van welke aard ook. U stemt ermee in geen eigendomsrechten van welke aard ook te laten gelden op uw inzending (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, oneerlijke concurrentie of impliciet contract), u draagt uw auteursrechten aan ons over en u doet afstand van uw morele rechten op alle werk waarvoor mogelijk auteursrechten kunnen gelden. 
 5. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw inzendingen - met andere woorden, u erkent dat u (en niet wij) volledig verantwoordelijk bent voor de inzending, inclusief de wettelijkheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en auteursrechten ervan.

 

 

Vrijwaring/Schadeloosstelling

U stemt ermee in om McCain, zijn bestuurders, managers, medewerkers of werknemers en alle andere bijkomende, te vrijwaren of schadeloos te stellen personen, zoals bepaald in de voorwaarden en regels die gelden voor specifieke promoties, wedstrijden en andere programma's op onze websites (hierin gezamenlijk de 'Te vrijwaren personen' genoemd), vrijwaart van elke aansprakelijkheid die op welke manier ook ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van onze websites, inclusief letsel, verlies of schade van welke aard ook. U erkent en stemt ermee in dat de te vrijwaren personen niet aansprakelijk zijn voor en geen enkele verklaring, garantie of voorwaarde hebben vermeld met betrekking tot onze websites.

 

 

Intellectueel eigendom

McCain is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor de content in alle onderliggende programmaties of heeft van de eigenaar toestemming gekregen om de content te gebruiken. Als u content voor onze website hebt ingediend, wordt u geacht ons en andere gebruikers van onze website toestemming te hebben gegeven om deze content te gebruiken. Onze websites, inclusief alle content op onze websites, is beschermd door wereldwijde wetten op auteursrechten en verdragsbepalingen. U erkent en stemt ermee in dat onze websites en de diensten en software die in verband met onze websites worden gebruikt, auteursrechtelijke en vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door toepasselijke wetten op het intellectueel eigendomsrecht en dat uw gebruik van onze websites persoonlijk en niet overdraagbaar is. Elke kopie, reproductie, wijziging, publicatie, overdracht, verspreiding of ander gebruik van de content op onze sites voor een doel dat niet is toegelaten onder deze gebruikersovereenkomst en waarvoor u vooraf geen schriftelijke toestemming hebt verkregen, is strikt verboden.   

 

Onze logo's, productnamen, namen van diensten en pictogrammen (de 'McCain-merken') zijn handelsmerken van McCain. U stemt ermee in om de McCain-merken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming. De namen en handelsmerken van ondernemingen of producten waarnaar in onze sites wordt verwezen, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Het feit dat wij deze handelsmerken of merknamen weergeven, verleent of creëert geen licentie of andere rechten op deze merken of namen. Elk niet-toegelaten gebruik van de McCain-merken is strikt verboden.

 

 

Beëindiging van deze overeenkomst

Deze overeenkomst is van kracht tot ze door een van de partijen wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door alle materialen die u van alle McCain-websites hebt verkregen te vernietigen, samen met alle bijbehorende documentatie en alle kopieën en installaties. U stelt een einde aan deze overeenkomst en uw recht op toegang tot onze website als u niet instemt met een wijziging die aan onze website werd aangebracht. 

 

McCain kan op elk moment een einde stellen aan de licentie die onder deze voorwaarden werd toegekend zonder enige kennisgeving aan u als, uitsluitend volgens het oordeel van McCain, u een voorwaarde van deze overeenkomst hebt geschonden. Na de beëindiging moet u alle materialen vernietigen en mag u onze websites niet meer gebruiken. Niettegenstaande de beëindiging erkent u dat u gebonden bent door deze voorwaarden met betrekking tot elk vorig gebruik van onze websites en materialen die u hebt gedownload.

 

Door materiaal op onze websites ter beschikking te stellen, beloven we niet dat de materialen beschikbaar voor u zullen blijven. McCain heeft het recht om zijn websites op elk moment geheel of gedeeltelijk stop te zetten zonder kennisgeving aan u.

 

 

Diverse punten met betrekking tot de voorwaarden van deze overeenkomst

McCain kan deze voorwaarden en de overeenkomst die ze creëren op elk moment wijzigen, gewoon door deze publicatie aan te passen en zonder kennisgeving aan u. De wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie. Gelieve de voorwaarden regelmatig te controleren op updates. Als u een voorwaarde of wijziging niet aanvaardt, moet u het gebruik van de site onmiddellijk stopzetten. Als u onze site na een gepubliceerde wijziging blijft gebruiken, zal dit als een aanvaarding van de wijziging worden beschouwd. Deze voorwaarden gelden alleen voor uw gebruik van onze site en voor geen enkele andere overeenkomst die u mogelijk hebt aangegaan met een McCain-onderneming.

 

Deze voorwaarden, elke online kennisgeving en alle bijkomende voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst (inclusief het privacybeleid) betreffende alle onderwerpen die in de voorgaande paragrafen werden besproken.

 

Wereldwijd vertrouwelijkheidsbeleid  

 

©2012 McCain Foods Limited. Alle rechten voorbehouden.   

Deze website is eigendom van de groep McCain Foods Limited en wordt door hem en voor zijn rekening beheerd, ten voordele van McCain Foods Limited en de bedrijven van dezelfde groep ("McCain"). We hebben dit vertrouwelijkheidsbeleid opgesteld om u, in het algemeen, te informeren over de praktijken van McCain inzake het beheer van persoonlijke gegevens en in het bijzonder over de aard van de gegevens die wij verzamelen, de manier waarop we ze gebruiken en de entiteiten waaraan we ze kunnen meedelen. We kunnen dit beleid indien nodig aanpassen en verzoeken u bijgevolg om het af en toe te raadplegen.  

McCain erkent dat ze, tegenover haar klanten, de gemeenschap en de online bezoekers verplicht is om, in al haar activiteiten, de strengste ethische, gelijkheids- en integriteitsnormen na te leven. McCain houdt zich ook aan de fundamentele verplichtingen inzake de bescherming van het privéleven van de consumenten op het internet, met name van kinderen. We zijn voorstander van een actieve zelfregulering en volgen de erkende beste praktijken als er geen reglementering bestaat en we houden ons aan de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens als er een dergelijke wetgeving bestaat.

 

De gegevens die we verzamelen

1. Persoonlijke gegevens

Behalve wanneer we dit uitdrukkelijk vermelden, verzamelen we geen nominatieve gegevens bij particulieren zonder hun uitdrukkelijke of impliciete toestemming. De internetgebruikers kunnen onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te moeten doorgeven. Er kunnen echter persoonlijke gegevens worden gevraagd om deel te nemen aan bepaalde acties die McCain voorstelt. Deze speciale acties bestaan met name uit wedstrijden, lotingen en andere promotieactiviteiten. De aard van de verzamelde gegevens, het gebruik ervan en de entiteiten waaraan we ze kunnen meedelen, worden dan duidelijk vermeld. We verzamelen niet meer persoonlijke gegevens dan redelijkerwijze noodzakelijk is voor de speciale actie.  

De wetgeving of reglementering kan ons verplichten of toestaan om uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming te verzamelen, te gebruiken of mee te delen om, bijvoorbeeld, te voldoen aan een gerechtelijk bevel, de lokale of federale reglementering of een gewettigde vraag van een overheidsorganisme, of om een schuld in te vorderen.  

 

2. Niet-persoonlijke gegevens: cookies

McCain kan gebruik maken van cookies om niet-persoonlijke gegevens over de online gebruikers te verkrijgen. Cookies zijn computerbestanden die uw internetbrowser naar uw computer doorstuurt wanneer u een website bezoekt. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zodanig worden geconfigureerd dat ze cookies weigeren of u waarschuwen wanneer een dergelijk bestand naar uw computer wordt gestuurd. Deze bestanden dienen niet om persoonlijke gegevens op te halen of informatie door te geven aan derden. We gebruiken ze evenmin om contact met u op te nemen. Ze stellen ons echter in staat om uw gebruikersinterface op maat aan te passen om de navigatie te versnellen en uw bezoek aan onze site te optimaliseren. Als uw browser is geconfigureerd om cookies te weigeren, zult u bepaalde functionaliteiten van de McCain websites niet kunnen gebruiken.  

We kunnen ook tijdelijke cookies gebruiken om u in staat te stellen een virtueel winkelmandje te gebruiken (indien nodig). De tijdelijke bestanden worden verwijderd wanneer u de browser verlaat. Uw browser kan een ander type cookie op uw computer plaatsen. Dit type bestand stelt ons in staat om na te gaan of u onze site al dan niet voor het eerst bezoekt. We gebruiken dit type bestand om secties van de site die voor u belangrijk zijn ,af te bakenen, zodat we u de informatie kunnen tonen die het best overeenstemt met uw profiel.

 

Gebruik van de verzamelde gegevens

Als u ons persoonlijke gegevens meedeelt (bijvoorbeeld door ons een mail te sturen of u in te schrijven voor een actie, een wedstrijd of een promotieactiviteit), kunnen we ze gebruiken:  

om u de diensten te leveren die u vraagt - bijvoorbeeld antwoorden op uw vraag om inlichtingen of voor het beheer van een wedstrijd of loting waaraan u deelneemt;

om te antwoorden op een bericht dat naar McCain werd gestuurd of op de website werd gepubliceerd;

om occasioneel contact met u op te nemen, als u er uitdrukkelijk hebt in toegestemd dat McCain of bedrijven van dezelfde groep contact met u opnemen voor een opvolging of u inschrijven op hun verzendingslijst;  

om een andere reden waarmee u eventueel hebt ingestemd of die u hebt gevraagd;  

om onze commerciële dossiers up-to-date te houden, met name voor juridische, reglementaire, veiligheids-, verificatie-, risicobeheers- of kwaliteitscontroledoeleinden;  

om elke andere wettelijk toegelaten reden.    

Het feit dat u ons vrijwillig persoonlijke gegevens bezorgt, terwijl wij u hebben geïnformeerd over de redenen waarom we ze nodig hebben, de manier waarop we ze willen gebruiken en de entiteiten waaraan we ze willen meedelen, geldt als een impliciete instemming met deze verzameling, dit gebruik of deze mededeling. We kunnen u soms ook vragen om meer expliciet uw toestemming te geven.  

Als u informatie verstrekt over een derde, moet u de toestemming van deze persoon verkrijgen voor het verzamelen, het gebruik en de mededeling van zijn persoonlijke gegevens, meer bepaald voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt meegedeeld, in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid. Als u een functionaliteit van een website gebruikt die ons in staat stelt om informatie naar een derde te sturen via mail, wordt deze mail geacht door u te zijn verstuurd (en niet door McCain). We gebruiken de persoonlijke gegevens van deze derde uitsluitend om de betreffende dienst te beheren, inclusief om eventuele misbruiken op te sporen en op te lossen.

 

Mededeling van persoonlijke gegevens

Behalve in de situaties die in de vorige sectie worden beschreven, delen we de gegevens die u ons bezorgt aan niemand mee buiten McCain en de bedrijven van dezelfde groep, behalve aan de externe dienstverleners van McCain die zich ertoe verbonden hebben uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor specifieke door McCain bepaalde doelstellingen of door de wet vereiste doelstellingen.  

Bepaalde huidige of toekomstige functionaliteiten van bepaalde websites kunnen de bezoekers toelaten of zullen hen kunnen toelaten om publiek commentaar te geven op door McCain verspreide documenten, of content te uploaden die zichtbaar is voor het grote publiek. Als dat het geval is, vermelden we dat deze informatie zichtbaar zal zijn voor het publiek en dat de publicatie ervan facultatief is.  

McCain kan, wanneer ze een transactie met een derde overweegt (zoals de verkoop van een divisie of een filiaal, een financierings- of effectiseringstransactie, een verkoop van activa of elke andere vergelijkbare transactie) aan de andere partij de persoonlijke gegevens meedelen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te beoordelen. In een dergelijk geval zou McCain eisen dat elke bestemmeling van deze gegevens door een vertrouwelijkheidsverplichting zou worden verbonden en de gegevens uitsluitend zou gebruiken om de transactie te evalueren en dat de andere partij zich ertoe zou verbinden ze terug te bezorgen of te vernietigen als de transactie niet zou plaatsvinden. Als de transactie plaatsvindt, zou McCain aan de andere partij de persoonlijke gegevens doorgeven die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het welslagen van de transactie en zou McCain eisen dat de bestemmeling van deze gegevens ze enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid.  

McCain kan de persoonlijke gegevens die redelijkerwijze noodzakelijk zijn meedelen voor doeleinden zoals beschreven in de sectie "Gebruik van de verzamelde gegevens", met name de juridische, reglementaire, verzekerings-, verificatie- veiligheidsverplichtingen of de verplichtingen die voortvloeien uit de zelfregulering van de bedrijfssector.  

McCain heeft overal ter wereld activiteiten en bijgevolg kunnen de persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt door dienstverleners die zich in andere landen of op andere grondgebieden bevinden.

 

Persoonlijke gegevens van minderjarigen

Belangrijke opmerking bestemd voor minderjarigen

Gelieve de toestemming van uw ouders te vragen vooraleer u aan wie ook op het internet uw naam, postadres, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens meedeelt.  

Belangrijke opmerking bestemd voor de ouders

McCain maakt geen reclame bestemd voor minderjarigen onder de 12 jaar en verzamelt bewust geen nominatieve gegevens over hen. Verschillende delen van onze websites zijn gewijd aan merken die zich richten tot minderjarigen van 12 tot 18 jaar of die voor hen aantrekkelijk zijn. Wanneer ze communiceert met minderjarigen onder de 12 jaar, is McCain zich sterk bewust van de noodzaak om hun persoonlijke gegevens te beschermen.  

We laten minderjarigen vanaf 12 jaar toe om met ons te communiceren via e-mail, deel te nemen aan wedstrijden, zich in te schrijven voor promotieacties, zich te abonneren op nieuwsbrieven en deel te nemen aan andere vergelijkbare activiteiten. Wanneer zij dat doen, vragen we om ons de gegevens over hun ouders door te geven, zodat we kunnen controleren of ze de toestemming van hun ouders hebben verkregen om dit te doen.  

Wanneer een minderjarige die met toestemming van zijn ouders aan een wedstrijd heeft deelgenomen een prijs wint, nemen we contact op met de ouders, en niet met de minderjarige, om de persoonlijke gegevens te verkrijgen die we nodig hebben om de prijs te overhandigen.

 

Links

De websites van McCain kunnen links naar andere websites bevatten. We trachten om alleen links te plaatsen die leiden naar websites die onze strenge ethische, gelijkheids- en integriteitsnormen delen. Hoewel we erover trachten te waken dat deze links voor iedereen veilig zijn, zijn de praktijken op het vlak van de bescherming en verzameling van persoonlijke gegevens van de websites die aan deze links zijn gekoppeld totaal onafhankelijk van deze van McCain en ze vallen niet onder dit vertrouwelijkheidsbeleid. Andere websites die mogelijk voor kinderen ongeschikte content bevatten, kunnen links bevatten naar websites van McCain zonder dat McCain hiervan op de hoogte is of hiervoor toestemming heeft gegeven. McCain stemt niet noodzakelijk in met de websites van derden en wijst elke aansprakelijkheid voor de inhoud, het beleid of de acties van deze sites af.

 

Veiligheid van de online communicaties

McCain heeft maatregelen genomen om alle gegevens die ze van klanten of bezoekers van haar websites ontvangt te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik. De door deze bezoekers of klanten meegedeelde persoonlijke gegevens worden bewaard in de beveiligde databank van McCain. Onze veiligheidsmaatregelen, die regelmatig opnieuw worden geëvalueerd, beschermen al de gegevens die we van onze klanten hebben ontvangen. Vergeet echter niet dat geen enkele verzending van gegevens via het internet volledig veilig is en dat elk gegeven dat online wordt meegedeeld door derden kan worden onderschept en gebruikt.    

 

 

 

Wijziging en actualisering van het vertrouwelijkheidsbeleid

De inhoud en de functionaliteiten van de websites van McCain kunnen van tijd tot tijd worden geactualiseerd, herzien, gewijzigd of aangevuld. McCain behoudt zich het recht voor om de informatie, de functionaliteiten, de producten, het beleid, de promoties, de communicaties en de waarschuwingen die zich op haar websites bevinden op elk moment te wijzigen. Elke wijziging van dit vertrouwelijkheidsbeleid wordt op onze websites gepubliceerd. Gelieve regelmatig te controleren of er wijzigingen aan dit beleid werden aangebracht. De datum waarop het beleid werd bijgewerkt, is bovenaan in het beleid vermeld. Het feit dat u de websites van McCain blijft gebruiken na de publicatie van een wijziging van dit beleid, geldt als aanvaarding van deze wijziging.    

 

 

Toegang tot en wijziging van de persoonlijke gegevens 

De personen die persoonlijke gegevens meedelen aan McCain kunnen ze op elk moment laten corrigeren, bijwerken of verwijderen uit onze databank door te klikken op de link "Contacteer ons" op elke pagina van de websites van McCain om ons een mail te sturen met dit doel. De aanvraag wordt dan naar de gewenste persoon bij McCain doorgestuurd, die indien nodig contact kan opnemen met de persoon om zijn aanvraag in te willigen, of hem meer informatie over zijn aanvraag kan vragen. U kunt elke eerder gegeven toestemming wijzigen. Ter informatie delen we u mee dat de wijziging van uw instemming met het verzamelen, het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens invloed kan hebben op uw mogelijkheid om aan bepaalde door McCain aangeboden activiteiten deel te nemen of uw mogelijkheid om met ons te communiceren kan beperken.